تلفن و تلگرام ایران : 09148690981
تلفن ایران : 09144356202
تلفن و تلگرام قبرس : 00905338738007
ایمیل: Freecyprusstudy@yahoo.com